شرکت پترو صنعت دلوار افزار

شرکت پترو صنعت دلوار افزار

شرکت پترو صنعت دلوار افزار

از اهداف مهم این شرکت تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای صنعتی کشور و بویژه واحدهای صنعتی بزرگ از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می‌باشد. این شرکت با اتکاء بر تجربیات فراوان بدست آمده در گروه صنعتی دلوار افزار ناشی از اجرای کارخانجات بزرگ و تأمین تجهیزات مورد نیاز از تأمین کنندگان معتبر اروپایی و آسیایی و با اتکاء به توانمندیهای ارتباطی بسیار قوی که در سطح اروپا و آمریکا دارد امکان تأمین همه گونه ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع ذکر شده را دارد.
وجود شرکت‌های متعدد اروپایی و آسیایی بعنوان زیر مجموعه‌های گروه صنعتی دلوار افزار و نیز ارتباط مستقیم این شرکت ها با تأمین کنندگان اصلی تجهیزات قابلیت بسیار زیادی برای رفع نیاز بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ در کشور فراهم کرده است.
شرکت پترو صنعت دلوار افزار با قرار داشتن در وندورلیست شرکت‌های ملی نفت و گاز و مجتمع‌های پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت و گاز آمادگی تأمین همه گونه تجهیزات مورد نیاز صنایع را از کشورهای معتبر اروپائی دارد.