پروژه های BOT

پروژه های BOT

احداث كارخانه توليد اكسيژن مجتمع فولاد خوزستان

انجام مهندسي، تامين تجهيزات، ساختمان و نصب،اجرا، راه اندازي و بهره برداري از واحد جداسازي هوا و توليد اكسيژن و نيتروژن.

پروژه مجتمع فولاد خوزستان

این پروژه در رابطه با خريد ماهيانه 324.000 نرمال متر مكعب آرگون گاز يا مايع و خريد 633.000.000 نرمال متر مكعب گاز اكسيژن با خلوص6 / 99% است.