پروژه های EPCC

پروژه های EPCC

پروژه فجر

احداث دو واحد جداسازی هوا (ASU) به منظور تولید اکسیژن و نیتروژن گازی و مایع برای شرکت پتروشیمی فجر جهت خوراک واحدهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر.