پروژه های تامین(P)

پروژه های تامین(P)

پروژه تخت جمشید

شرکت توسعه مهندسی ساختمانی دلوارافزار با ورود درعرصه پروژه های پتروشیمی، با عقد قرارداد با شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در حال انجام پروژه مذکور می باشد.