پروژه فجر

پروژه فجر

احداث دو واحد جداسازی هوا (ASU) به منظور تولید اکسیژن و نیتروژن گازی و مایع برای شرکت پتروشیمی فجر جهت خوراک واحدهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر.

ظرفیت تولید: 12000 مترمکعب در ساعت اکسیژن گازی، 27000 مترمکعب در ساعت نیتروژن گازی و 2500 مترمکعب در ساعت محصولات مایع .