پروژه ایلام

پروژه ایلام

پروژه ایلام

این پروژه شامل ساخت 16 مخزن ذخیره تحت فشار هیدروژن جهت نصب در واحد الفین پتروشیمی ایلام است.
با توجه به سرویس ویژه این مخازن (سرویس هیدروژن در فشار 75 بار با ضخامت 71 میلی متر) ساخت این مخازن برای اولین بار به یک شرکت داخلی سپرده شد.
این پروژه به صورت ترکیبی با شرکت BERTSCH اتریش انجام می شود بدین ترتیب که 4 مخزن در کشور اتریش ساخته شده و در حین ساخت این مخازن، تکنولوژی ساخت مخازن Heavy Wall به شرکت دلوار افزار منتقل می شود و 12 مخزن باقیمانده در کارخانه ساخت دلوار افزار انجام خواهد شد.