پروژه گروه ملی صنعتی فولاد ایران

پروژه گروه ملی صنعتی فولاد ایران

  • خريد مقدار 850 تن نيتروژن مايع با خلوص 99/99
  • خريد مقدار 1250 تن اكسيژن مايع با خلوص 99/99