پروژه لردگان

پروژه لردگان

موضوع پروژه لردگان عبارت است از احداث واحدهای اوره و آمونیاک مجتمع پتروشیمی لردگان واقع در شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری.
شرکت دلوارافزاربا عقد قرارداد با شرکت Selas Linde آلمان و SBN اتریش نسبت به تامین ریفرمرهای اولیه (Primary Reformer) و نیز مخازن تحت فشار واحد آمونیاک و اوره ر پروژه لردگان اقدام نموده است.
ساخت تجهیز WHRU، از ملحقات مربوط به Primary Reformer نیز در شمار فعالیت های شرکت دلوارافزار در پروژه لردگان می باشد که در کارخانه اشتهارد صورت خواهد پذیرفت.