پروژه پارسیان پارت پاسارگاد

پروژه پارسیان پارت پاسارگاد

قراردادخريد روزانه تا سقف 600 تن اكسيژن مايع با خلوص 8/99%