پروژه مناطق نفت خیز جنوب

پروژه مناطق نفت خیز جنوب

  • خريد 25.000 تن نيتروژن مايع مورد نياز جهت تزريق درچاههاي نفت و گاز شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
  • خريد 20.000 تن نيتروژن مايع با خلوص 999/99% مورد نياز جهت تزريق درچاههاي نفت و گاز شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب3