شرکت توزیع گازهای صنعتی دلوار افزار

شرکت توزیع گازهای صنعتی دلوار افزار

شرکت توزیع گازهای صنعتی دلوار افزار

شرکت توزیع گازهای صنعتی دلوار افزار با هدف توسعه بازارهای داخلی و جهانی و ارایه خدمات جدید مطابق با بالاترین استانداردهای روز دنیا و عرضه خدمات پیشرو و متمرکز، در دوران فعالیت خود 80% بازار مایعات گازی ایران به دست آورده است.
شرکت توزیع گازهای صنعتی دلوار افزار با ارایه گازهای مایع شامل مایع آرگون، اکــسیژن، نیتروژن، CO2 و نیز Specialty Gas، Rare Gas، Helium، MixGgas، شــــریکی مهم و معتبر برای کلیه صنایع و کارخانجات فعال کشور می باشد.